Regulamin

Pobierz wersję PDF

Regulamin sklepu internetowego Czytelnia.pl obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

 1. §1. DEFINICJE

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

  1. BOK – Biuro Obsługi Klienta to miejsce, gdzie Klient może, przez kontakt telefoniczny, za pomocą poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych, załatwić wszystkie sprawy związane z relacjami łączącymi go ze Sklepem oraz wyjaśnić status swojej sprawy lub reklamacji.

   

  1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto uwzględniającego podatki należne Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta lub świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi udostępniania Towaru w postaci cyfrowej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Umową Sprzedaży;

   

  1. Cena towaru - jest to Cena powiększona o ewentualne koszty transportu.

   

  1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość odzyskania zapomnianego Hasła na wyraźne życzenie Klienta.

   

  1. Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

   

  1. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

   

  1. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu.

   

  1. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta.

   

  1. Umowa o Świadczenie Usług - umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca nieodpłatnego świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług określonych w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

   

  1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

   

  1. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu: https://czytelnia.pl.

   

  1. Sprzedawca – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000881250, REGON 142734203, NIP: 527-26-44-323.

   

  1. Towar – produkt, w tym w szczególności dziennik, periodyk, czasopismo lub inna publikacja, dostępny w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. W przypadku zakupu subskrypcji lub prenumeraty przez Towar należy rozumieć każde z osobna wydanie danego tytułu.

   

  1. Umowa Sprzedaży - umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu, dotycząca sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę na rzecz Klienta lub świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi udostępniania Towaru w postaci cyfrowej za pośrednictwem Sklepu, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

   

  1. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Regulaminie – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

   

  1. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 2. §2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

   

  1. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

   

  1. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne (nie dotyczy to nabywanych Towarów), jednakże wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, to jest:

   

  Minimalne wymagania sprzętowe:

   

  procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach,

  Pamięć operacyjna: 512MB,

  Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca,

  Mysz lub inny manipulator + klawiatura,

  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.

   

  Minimalne wymagania oprogramowania:

   

  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile,

  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, Firefox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5,

  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript,

  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

   

  1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.

 3. §3. KONTAKT ZE SKLEPEM

   

  1. Kontakt ze Sklepem jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 18.00, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 67 354 16 05 lub 67 210 86 05, oraz poprzez adres email: [email protected].

   

  1. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

 4. §4. LICENCJA I WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI

   

  1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Dotyczy to również autorskich praw majątkowych do treści Towarów.

   

  1. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

   

  1. Przez dokonanie zakupu Towaru w postaci cyfrowej Klient uzyskuje nieograniczony dostęp do zakupionego Towaru za pośrednictwem Sklepu przez czas trwania Umowy o Świadczenie Usług. Zakupione Towary dostępne są po zalogowaniu do Konta Klienta w katalogu „Mój katalog”. Zakup dostępu do Towarów w ramach Sklepu nie skutkuje nabyciem przez Klienta praw autorskich do danego utworu/tekstu.

   

  1. Klient ma możliwość dostępu do Towarów zakupionych w formie cyfrowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym, o ile ma dostęp do sieci Internet i zaloguje się do swojego Konta. Stosowny czytnik treści cyfrowych jest dostępny w przeglądarce internetowej po zalogowaniu się do Konta Klienta i pozwala na odczytanie zakupionych Towarów bezpośrednio w takiej przeglądarce, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

   

  1. Dla uniknięcia wątpliwości: Towary zakupione w formie cyfrowej udostępniane są Klientowi bez możliwości ich trwałego zapisania w całości w pamięci urządzenia końcowego (downloading). Oznacza to w szczególności, że mechanizm Sklepu nie umożliwia trwałego zapisania całego e-wydania w formacie pdf, jpg lub podobnym.

 5. §5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

  1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu m.in. następujące bezpłatne usługi:

   1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa Konta);

   2. umożliwienie przeglądania bezpłatnych treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

  2. Dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu m.in. następujące bezpłatne usługi:

   1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży (w określonych przypadkach dostępne także bez Konta Klienta);

   2. udostępnianie Klientom Towarów uprzednio zakupionych przez nich w formie cyfrowej na podstawie odrębnej Umowy Sprzedaży;

   3. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

   4. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.

  3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

  4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta.

  5. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

  6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

  8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

   2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

   3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

   4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.

  9. Klient zobowiązany jest również do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

   2. niepodejmowania czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów.

 6. §6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

   

  1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Konta lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Sprzedawcy. Rozwiązanie przez Klienta Umowy o Świadczenie Usług jest jednak równoznaczne z utratą dostępu do Konta Klienta, co wiąże się z utratą dostępu do Towarów zakupionych uprzednio przez Klienta w formie cyfrowej.

   

  1. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

   

  1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień § 5 ust. 8 lub § 5 ust. 9 Regulaminu albo trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

 7. §7. REKLAMACJE USŁUG

   

  1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wykonywania przez Sprzedawcę Umowy o Świadczenie Usług w każdym czasie.

   

  1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta zgłaszającego reklamację.

   

  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

 8. §8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

  2. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

  3. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta Konta oraz zalogowania na to Konto. Nie dotyczy to zakupu Towaru w formie fizycznej, który nie wymaga posiadania konta.

  4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób; kolejno czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży:

   1. Sprzedawca prezentuje w Sklepie, dostępne Towary zgodnie ze swoją ofertą. Klient po zapoznaniu się z prezentowaną ofertą dokonuje wyboru Towaru i poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Dodaj do koszyka” przechodzi  do Koszyka, w którym widoczne są wybrane wcześniej Towary oraz koszt ich zakupu. W przypadku prenumeraty w formie papierowej Klient określa w formularzu Koszyka od którego numeru ma być rozpoczęta prenumerata.

   2. Następnie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Kup Teraz” Klient przechodzi do formularza w którym potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane. Jeżeli na tym etapie Klient nie jest jeszcze zalogowany do Konta, wówczas przed wyświetleniem formularza zostanie poproszony o zalogowanie się do swojego Konta lub założenie nowego Konta. Klient nie musi jednak logować się do Konta w   przypadku zamówienia Towarów w formie fizycznej. W przypadku zamówienia Towaru w formie fizycznej Klient określa rodzaj dostawy. W przypadku zamówienia Towaru w formie cyfrowej Klient będący Konsumentem powinien wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia (udostępniania Towarów) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przy czym złożenie takiego oświadczenia przez Klienta stanowi warunek skutecznego złożenia Zamówienia.

   3. Po dokonaniu powyższych określeń poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Przejdź do płatności” Klient przechodzi  do podsumowania, w którym pokazane są wybrane Towary oraz całkowity koszt Zamówienia;

   4. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, zmiany adresu do doręczeń itp.;

   5. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”; tym samym wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w Koszyku sumarycznych kosztów realizacji Umowy. Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

   6. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę  i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

   7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie uruchomienia funkcjonalności sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”.

  5. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

  6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień.

  7. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie: 67 354 16 05 lub 67 210 86 05 lub w drodze wiadomości e-mail: [email protected]. Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 12 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia.

  8. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje po rejestracji płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

  9. Brak zapłaty Ceny w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży uważany będzie za równoznaczny z anulowaniem Zamówienia przez Klienta. Po upływie terminu zapłaty Ceny Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania Zamówienia.

 9. §9. CENY

  1. Ceny podane przy Towarach dostępnych na stronie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w ofercie swoich Towarów, w zakresie częstotliwości wydawania, okresów prenumeraty, dodawania i wycofywania Towarów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, jak też aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

  2. Ceny podane na stronach Sklepu:

   1. zawierają wszelkie należne cła i podatki;

   2. nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. W przypadku prenumerat koszt przesyłki wliczany jest w cenę prenumeraty.

  3. Cena na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt (dostawy) transportu.

  4. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.

  5. Koszt przesyłki jest prezentowany w Koszyku  jako łączny koszt zamówionego Towaru i kosztu przesyłki. Koszt przesyłki zależy od wagi zamówionego Towaru, kraju dostawy oraz rodzaju dostawy (list zwykły, list polecony etc.).

  6. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

  7. W przypadku zakupu Towarów w modelu prenumeraty autoodnawialnej Ceny są pobierane od Klienta przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności, periodycznie – zgodnie z datą wydawniczą prenumerowanego tytułu, począwszy od pierwszego wydania objętego prenumeratą zgodnie z treścią Zamówienia. W niektórych przypadkach terminy rozliczeń mogą ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności.

  8. Po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa zmiana wybranej przez Klienta Metody Płatności. Jeżeli Klient nie może dłużej korzystać z Metody Płatności wybranej przy składaniu Zamówienia, powinien zrezygnować z prenumeraty i złożyć nowe Zamówienie.

  9. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, wówczas prenumerata autoodnawialna uleganie automatycznemu zawieszeniu. Ponowne uruchomienie prenumeraty autoodnawialnej nastąpi dopiero po zrealizowaniu płatności, począwszy od pierwszego numeru prenumerowanego tytułu, którego data wydawnicza przypada po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

  10. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca realizujący płatności według danej metody może pobierać od Klienta opłatę z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z tym zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.

  11. Klient może zrezygnować z prenumeraty autoodnawialnej w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z prenumeraty autoodnawialnej należy zalogować się na swoje konto w Sklepie i w sekcji "Moje zamówienia" zakończyć subskrypcję. Data rezygnacji z prenumeraty autoodnawialnej znajduje się w sekcji "Moje zamówienia".

  12. Jeśli Klient wykupił prenumeratę autoodnawialną z użyciem Metody Płatności realizowanej przez zewnętrznego usługodawcę i chce zrezygnować z tej prenumeraty w wybranym momencie, także w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, taka rezygnacja może wymagać użycia witryny tego zewnętrznego usługodawcy, w szczególności w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji Sklepu. Klient może również sprawdzać informacje na temat należnych płatności za korzystanie ze Sklepu, wchodząc na konto zarejestrowane u zewnętrznego usługodawcy.

 10. §10. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

  1. Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu za pomocą karty płatniczej, przelewu elektronicznego lub systemu płatności Blik.

  2. Dane Klienta w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayU, zaś w przypadku korzystania z systemu płatności Blik – do operatora tego systemu.

  3. Klient po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie  i wybraniu formy płatności, za  pośrednictwem operatora płatności PayU,  jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

   1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

   2. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera operatora płatności PayU  będącego bankiem,

   3. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu systemu płatności Blik – na stronę internetową tego systemu.

  4. Wpłaty na rzecz Sklepu dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000274399.

  5. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.

  6. W przypadku kiedy Klient nie chce korzystać z płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU może dokonać zapłaty za zamówiony Towar przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 73 1050 0477 7314 0000 0000 0000

  7. Zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) nastąpi na rachunek bankowy podany przez Klienta Sprzedawcy w wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: [email protected]

 11. §11. DOSTAWA TOWARU

  1. Wysyłka prawidłowo zamówionych Towarów odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji, przy czym w przypadku prenumeraty - zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego czasopisma dostępnego w ofercie Sklepu.

  2. Udostępnianie Towarów zakupionych w formie cyfrowej odbywa się za pośrednictwem Sklepu na zasadach opisanych w § 4 niniejszego Regulaminu. Udostępnienie Towaru na Konce Klienta następuje w ciągu  1 dnia roboczego od zawarcia Umowy Sprzedaży.

  3. Dostawa w kraju i zagranicę Towarów zakupionych w formie papierowej realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, pod wskazany w zamówieniu adres.

  4. Uruchomienie wysyłki zamówionych Towarów następuje w terminach:

   1. czasopisma w formie prenumeraty – nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem sprzedaży danego numeru czasopisma w sklepach/kioskach/punktach sprzedaży prasy – lub w innym terminie określonym zgodnie z Umową Sprzedaży, jeżeli dla danego tytułu Sprzedawca podał w Sklepie dłuższy termin wysyłki. Każdy numer czasopisma zamówionego w formie prenumeraty wysłany jest listem ekonomicznym, a koszt dostawy na terenie kraju pokrywa Sprzedawca.

    Klient może wybrać inną formę dostawy, wówczas jednak pokrywa koszt dostawy .

    Czasopisma zamówione w formie prenumeraty, wysyłane na adres zagraniczny,  wysyłane są na koszt Klienta. Koszt przesyłki zależy od wagi zamówionego Towaru, kraju dostawy oraz rodzaju dostawy (list zwykły, list polecony etc.);

   2. dodatki zaproponowane w ofercie prenumeraty i wybrane przez Klienta, wysyłane na adres krajowy lub zagraniczny, doręczane są listem poleconym. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca. Dodatki wybrane przez Klienta przy zamówieniu prenumeraty nie podlegają zamianie, ani wymianie na gotówkę. Szczegóły dotyczące warunków otrzymania dodatku zamieszczone są wraz z ofertą prenumeraty danego czasopisma.

    Uwaga: prenumeratorzy zamieszkali poza obszarem Unii Europejskiej, którzy zamówią prenumeratę z dodatkiem muszą liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty celnej właściwej dla kraju zamieszkania odbiorcy;

   3. pojedyncze numery czasopism i wydania archiwalne wysyłane są w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty. Koszt dostawy zarówno na adres krajowy jak i zagraniczny pokrywa Klient. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie tabeli opłat Poczty Polskiej.

  5. Termin dostawy zamówionych Towarów na terenie kraju i zagranicę realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej wynika z Regulaminu Poczty Polskiej dostępnego na stronie: http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne

  6. Po złożeniu Zamówienia wszelkie uaktualnienia danych adresowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez telefon kontaktowy lub adres mailowy podany w zakładce „Kontakt”. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Biura Obsługi Klienta o zmianach danych adresowych.

 12. §12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.

  2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

   1. której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   2. której przedmiotem jest dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   3. o dostarczanie Towarów w formie cyfrowej (subskrypcji/prenumeraty/pojedynczego e-wydania), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

  4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected]

  5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. J., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

  6. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  7. Bieg czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   1. w przypadku Umowy Sprzedaży dotyczącej prenumeraty Towarów w formie fizycznej – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik pierwszej sztuki Towaru dostarczonej w ramach prenumeraty;

   2. w przypadku Umowy Sprzedaży dotyczącej pojedynczych Towarów w formie fizycznej (za wyjątkiem dzienników, periodyków i czasopism) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

   3. w przypadku Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów w formie cyfrowej (subskrypcji/prenumeraty/pojedynczego e-wydania) – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Konsumenta w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected].

  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Towarów (w przypadku dołączenia do prenumeraty dodatku również do chwili otrzymania zwrotu  tegoż dodatku) lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towary).

  10. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  11. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towary). Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

  12. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. J., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa

  13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

  14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

  15. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczące Konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną, zawierającego Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 13. §13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

   

  1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad.

   

  1. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy lub niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może zgłosić reklamację i skorzystać w szczególności z przysługującego mu prawa do wymiany Towaru na pełnowartościowy.

   

  1. Klienci powinni zgłaszać reklamacje dotyczące nieotrzymania czasopisma w prenumeracie w terminie do 21 dni licząc od daty ukazania się danego numeru czasopisma na rynku (w sprzedaży detalicznej). Nie dotyczy to reklamacji pochodzących od Klientów określonych w ust. 11 poniżej.

   

  1. Klient może zgłosić reklamację listownie na adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer Sp. z o. o. Sp. J. lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „reklamacja” lub do Biura Obsługi Klienta tel. 67 354 16 05 lub 67 210 86 05.

   

  1. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta, w tym jego ID.

   

  1. W przypadku uszkodzenia czasopisma w trakcie dostawy lub niedostarczenia egzemplarza czasopisma, Sprzedawca wyśle zamówiony egzemplarz czasopisma ponownie, listem poleconym. W takim przypadku koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

   

  1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia w trakcie dostawy płyt dołączanych do czasopism – Sprzedawca ponownie wyśle płyty, które stanowiły załącznik do zamówionego czasopisma, listem poleconym. W takim przypadku, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

   

  1. Dodatki wybrane przez Klienta przy zamówieniu prenumeraty czasopisma nie podlegają zamianie ani wymianie na gotówkę. Reklamacje dodatków będą przyjmowane tylko w przypadku uszkodzenia dodatku, powstałego w trakcie dostawy lub z powodu wady fizycznej. Uszkodzony w transporcie lub dotknięty wadą dodatek należy odesłać do Sprzedawcy (na koszt Sprzedawcy) wskazując jednocześnie przyczynę jego zwrotu. Sprzedawca dołoży starań, aby wysłać dodatek pozbawiony wad lub – w przypadku braku takiej możliwości – zaproponuje inny produkt o podobnej wartości, który wyśle na własny koszt do Klienta, który dokonał reklamacji. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do reklamacji pochodzących od Klientów określonych w ust. 11 poniżej.

   

  1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

   

  1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Dział Prenumeraty Wydawnictwa Bauer, ul. Motorowa 1, Warszawa 04-035

   

  1. Postanowienia niniejszego § 13 nie ograniczają uprawnień przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów prawa Konsumentom oraz Klientom będącym osobami fizycznymi, zawierającymi Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 14. §14. DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe Klientów Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

  2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klientów określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowe informacje przesyłane drogą mailową w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

  3. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. J., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881250, REGON 142734203, NIP 5272644323 prowadzące sklep internetowy działający pod adresem https:// czytelnia.pl.

  4. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klienta oraz dane dotyczące korzystania przez niego ze Sklepu  w następujących celach:

   1. wykonania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży, a w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji;

   2. prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

   3. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu a w tym bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu,

   4. analitycznych i statystycznych, by ulepszać funkcjonalności Sklepu,

   5. w zakresie niezbędnym do dochodzenia w stosunku do Klienta roszczeń związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu lub z zakupem Towarów oraz do obrony przed tego rodzaju roszczeniami dochodzonymi przez Klienta.

  5. Z chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, Klient otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.:

   1. podstawy prawnej przetwarzania danych;

   2. celów przetwarzania danych;

   3. odbiorców danych;

   4. zakresie przetwarzanych danych;

   5. możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

  6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 15. §15. ZMIANA REGULAMINU I ZMIANA TREŚCI CYFROWYCH / USŁUG CYFROWYCH

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także zmiany treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych/świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w przypadku:

   1. zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z funkcjonowania Sklepu albo z umów zawieranych pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

   2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

   3. zmiany zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych usług.

  2. Ponadto Sprzedawca uprawniony jest do zmiany treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych/świadczonych za pośrednictwem Sklepu, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania ich zgodności z Umową o Świadczenie Usług lub Umową Sprzedaży.

  3. O zmianach Regulaminu każdy Klient będzie informowany przez Sprzedawcę na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta w związku z rejestracją w Sklepie. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Klient nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa o Świadczenie Usług pomiędzy Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, Konto Klienta zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Klienta ze Sklepu.

  4. Jeżeli zmiana treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych/świadczonych za pośrednictwem Sklepu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do takich treści lub usług lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klientów w sposób określony w ust. 3 powyżej o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia. W takim wypadku Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż zmiana, chyba że Sprzedawca zapewnił Klientowi możliwość zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

  5. O innych niż określone w ust. 4 powyżej zmianach treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczanych/świadczonych za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca poinformuje Klientów w sposób określony w ust. 3 powyżej lub poprzez komunikat wyświetlony w ramach Sklepu.

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Sklepie, po uprzednim poinformowaniu Klientów o podjęciu takiej decyzji.

 16. §16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

   

  1. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: [email protected]

   

  1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://czytelnia.pl/strona/regulamin skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

– Adresat: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, adres e-mail: [email protected]


 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)


 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


 

– Adres konsumenta(-ów)


 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 

– Data


 

(*) Niepotrzebne skreślić.